Tłumaczenia na język polski:

  • kraj trzeci   
  • kraj trzeci (np. spoza UE)   
    [Prawo]
  • państwo trzecie   

Przykładowe zdania z "Drittland", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zu bemerken ist ferner, daß im SUZ die Preise der betroffenen Ware mit Ursprung in der VR China in der Gemeinschaft durchweg niedriger waren als die Preise der Gemeinschaftshersteller (vgl. Randnummer ‧) und der sonstigen Drittländer (vgl. RandnummerNależy również zaznaczyć, że ceny magnezji całkowicie wypalonej, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, we Wspólnocie w okresie badania szkody były zawsze niższe od cen zarówno obu producentów ze Wspólnoty (patrz akapit ‧), jak i pozostałych państw trzecich (patrz akapit
Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder weltweiter ökologischer Probleme und Zusammenarbeit mit Drittländern und mit den zuständigen internationalen Organisationen bei der Verfolgung maßgeblicher ökologischer Zielewspieranie środków na poziomie międzynarodowym na rzecz rozwiązywania regionalnych lub globalnych problemów związanych ze środowiskiem oraz współpraca z krajami trzecimi i z właściwymi organizacjami międzynarodowymi przy dążeniu do realizacji odpowiednich celów związanych ze środowiskiem
Damit die Marktteilnehmer an Ausschreibungen von Drittländern teilnehmen können, ohne die Einhaltung der mengenmäßigen Obergrenzen zu gefährden, ist ein System vorläufiger Lizenzen vorzusehen, bei dem den Zuschlagsempfängern eine endgültige Lizenz erteilt wirdW celu umożliwienia przedsiębiorcom udziału w przetargach ogłaszanych przez państwa trzecie bez konsekwencji w postaci ograniczeń ilościowych, należy wprowadzić system pozwoleń tymczasowych dający oferentom wyłonionym w przetargu prawo do uzyskania pełnych pozwoleń
Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Eiprodukten genehmigen können, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind und als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse verwendet werden können (Veterinärbescheinigung gemäß KapitelWykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz produktów z jaj nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które mogą być wykorzystane jako materiał paszowy (świadectwo zdrowia, rozdział
gemeinsam von europäischen Fachkräften und Fachkräften aus Drittländern vorgeschlagen und durchgeführt werden, um eine Förderung im Rahmen des Programms zu erhaltenzostać zaproponowane i wdrożone wspólnie przez specjalistów europejskich i specjalistów z państw trzecich, aby kwalifikować się do finansowania w ramach programu
In der Entscheidung ‧/EG der Kommission, zuletzt geändert durch die Entscheidung ‧/EG, sind die Tiergesundheits-und Hygienebedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von Zuchtwild-und Kaninchenfleisch aus Drittländern festgelegtDecyzja Komisji ‧/WE‧, ostatnio zmieniona decyzją ‧/WE‧, ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i mięsa króliczego z państw trzecich
Diese Bestimmung kann auf Antrag eines Mitgliedstaats im Hinblick auf die Zulassung der Ausfuhr von spezifizierten Risikomaterialien oder daraus gewonnenen verarbeiteten Materialien in Drittländer geändert werden, sobald die entsprechenden Bedingungen erlassen sindDo niniejszego punktu, na wniosek Państwa Członkowskiego można wprowadzić zmiany zezwalające na wysyłanie materiałów określonego ryzyka lub materiałów pozyskanych przez ich przetworzenie do państw trzecich w celu spalenia, po przyjęciu zasad regulujących taki wywóz
Die folgenden Gruppen von Drittländern werden einbezogenDziałania te będą dotyczyć następujących grup państw trzecich
über die Aufrechterhaltung der vorherigen gemeinschaftlichen Überwachung von Einfuhren bestimmter Eisen- und Stahlerzeugnisse mit Ursprung in bestimmten Drittländernutrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich
Die Wettbewerber in diesem neuen Marktsegment werden vermutlich vorrangig aus nichteuropäischen Drittländern kommenKonkurenci w tym nowym segmencie rynku pochodzą przeważnie z państw nieeuropejskich
Notwendigkeit der Einführung angemessener Garantien für den Schutz von Datenübermittlungen aus der EU in DrittländerKonieczność wdrożenia odpowiednich środków zabezpieczających w celu ochrony przekazywanych danych z UE do państw trzecich
Die Mitgliedstaaten setzen ihre Katastrophenschutzkapazitäten immer häufiger bei der Reaktion auf Katastrophen in Drittländern, insbesondere bei Natur-, Technologie- oder Umweltkatastrophen, einCoraz częściej państwa członkowskie wykorzystują swoje zdolności w zakresie ochrony ludności do działań podejmowanych w odpowiedzi na katastrofy w krajach trzecich, głównie katastrofy naturalne oraz awarie techniczne i katastrofy środowiskowe
Ist ein Mitgliedstaat durch den Ausbruch oder die Ausbreitung einer der Seuchen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧, Artikel ‧ Absätze ‧ und ‧ sowie Artikel ‧ Absatz ‧ im Hoheitsgebiet eines benachbarten Drittlandes oder Mitgliedstaats unmittelbar bedroht, so unterrichtet er die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die von ihm geplanten SchutzmaßnahmenGdy Państwo Członkowskie jest bezpośrednio zagrożone wystąpieniem albo rozwojem na terytorium sąsiadującego państwa trzeciego albo Państwa Członkowskiego jednej z chorób, określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧ lub art. ‧ ust. ‧, informuje ono Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach, jakie zamierza podjąć dla swojej ochrony
Aufgrund des laufenden Handels mit den Mitgliedstaaten stehen Kanada, Kroatien, Marokko, Neuseeland, Tunesien, die Türkei und die Vereinigten Staaten auf dieser vorläufigen Liste, bis die Gemeinschaft die Garantien, die diese Drittländer in Bezug auf Weichtierkrankheiten gegeben haben, geprüft hatKanada, Chorwacja, Maroko, Nowa Zelandia, Tunezja, Turcja i Stany Zjednoczone zostały ujęte na tej tymczasowej liście w oparciu o bieżący handel z Państwami Członkowskimi w oczekiwaniu na przeprowadzoną przez Wspólnotę ocenę gwarancji, których mogą udzielić te państwa trzecie w odniesieniu do chorób mięczaków
Laut den Angaben der beiden in Randnummer ‧ genannten kooperierenden Ausführer wurden im UZÜ große Mengen in Drittländer ausgeführt, die insgesamt ‧ % der gesamten Verkäufe in diesem Zeitraum ausmachtenInformacje przedstawione przez obydwu współpracujących eksporterów wspomnianych w motywie ‧ wskazały, że ilości wywozu do państw trzecich były znaczne i stanowiły ‧ % całkowitej sprzedaży w ODP
Vor dem in Unterabsatz ‧ genannten Datum beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission über die Regelung und über die allgemeinen Grundsätze für die Kontrollen in den Drittländern sowie für die Kontrollen bei der Einfuhr von unter diese Richtlinie fallenden Erzeugnissen aus DrittländernPrzed datą określoną w akapicie pierwszym, Rada stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, podejmuje decyzje o przepisach i ogólnych zasadach mających zastosowanie do kontroli przywozu produktów z państw trzecich
Die Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, dass Zeugen im Zuge derartiger Untersuchungen davor geschützt werden, dass ihre Aussagen oder sonstige von ihnen bereitgestellte Informationen von den Behörden von Drittländern in Erfahrung gebracht werden, um zu verhindern, dass diese Aussagen oder Informationen bei strafrechtlichen Untersuchungen in den betreffenden Ländern verwendet werdenPonadto państwa członkowskie zapewniają, że w trakcie takich dochodzeń oświadczenia lub inne informacje dostarczone przez świadków nie zostaną ujawnione władzom państw trzecich, by w ten sposób zapobiec wykorzystaniu takich oświadczeń lub informacji w dochodzeniach kryminalnych w tych państwach
Bei den Behandlungen gemäß Anhang ‧ Teil ‧ handelt es sich um die veterinärhygienischen Mindestanforderungen an die Verarbeitung von Fleischerzeugnissen und Mägen, Blasen und Därmen der betreffenden Tierarten oder Tiere mit Ursprung in den in Anhang ‧ aufgeführten Drittländern oder Teilen von DrittländernProcesy obróbki określone w części ‧ załącznika ‧ stanowią minimalne dopuszczalne warunki przetwarzania do celów zdrowia zwierząt w przypadku produktów mięsnych oraz żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych z przedmiotowego gatunku lub zwierzęcia pochodzącego z krajów trzecich lub ich części wymienionych w załączniku II
Umfasst das Geschäft Waren und Dienstleistungen aus einem Drittland, für die keine öffentliche Unterstützung gewährt wird, so kann der entsprechende Betrag für die Berechnung der Anzahlung vom Exportauftragswert abgezogen werdendla dokonania oszacowania płatności gotówkowych, wartość kontraktu eksportowego może zostać proporcjonalnie obniżona, jeżeli transakcja zawiera towary i usługi pochodzące z kraju trzeciego, których nie objęto oficjalnym wsparciem
Es sei jedoch angemerkt, dass der Kompromisstext zwar regelmäßige Kontrollen an den Produktionsstandorten in Drittländern festlegt, aber diese durch die Behörden des jeweiligen Drittlandes durchgeführt werden.Należy jednak zauważyć, że w tekście kompromisowym znajduje się zapis o regularnych kontrolach w zakładach w krajach trzecich, które będą jednak przeprowadzane przez organy danego kraju trzeciego.
Dialog und Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und Gleichstellungseinrichtungen, Hochschulen und Sachverständigen, Forschungszentren, Sozialpartnern und einschlägigen Organisationen, die sich auf nationaler und europäischer Ebene und in Drittländern um Geschlechtergleichstellung bemühen, entwickelnrozwija dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizacjami zajmującymi się równością szans, uniwersytetami i ekspertami, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi oraz innymi podobnymi organami, czynnie dążącymi do osiągnięcia równości na poziomie krajowym i europejskim oraz w krajach trzecich
Die in Abschnitt B Nummer ‧ Buchstabe c vorgeschriebene Angabe der Art des Erzeugnisses nach Maßgabe seines Zuckergehalts erfolgt durch einen der folgenden Begriffe, der in dem Mitgliedstaat oder dem Drittland, für den bzw. das das Erzeugnis bestimmt ist und in dem es zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch angeboten wird, verständlich istRodzaj produktu, określony poprzez zawartość cukru (zgodnie z ust. ‧/c/, punkt B) powinien być oznaczony jednym z następujących określeń, zrozumiałych w państwie członkowskim lub w kraju trzecim, w którym produkt będzie oferowany do bezpośredniego spożycia
Es wird gehofft, dass die Verabschiedung von Gesetzen gegen Arbeitgeber, die illegale Einwanderer aus Drittländern beschäftigen, ein wirksames Instrument zur Senkung des "Poolfaktors" der illegalen Einwanderung ist.Wyrażana jest nadzieja, że akt ustawodawczy wymierzony przeciwko pracodawcom zatrudniającym nielegalnych imigrantów z państw trzecich będzie stanowił instrument zmniejszania oddziaływania czynników zachęcających do nielegalnej imigracji.
in Drittländern zur Entwicklung von Zollverwaltungen mit hohem Qualitätsstandard beizutragenprzyczynianie się do rozwoju wysokiej jakości administracji celnej w krajach trzecich
Drittländerndo krajów trzecich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15382 zdań frazy Drittland.Znalezione w 2,714 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.