Tłumaczenia na język polski:

  • kraj trzeci   
  • kraj trzeci (np. spoza UE)   
    [Prawo]
  • państwo trzecie   

Przykładowe zdania z "Drittland", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die gemäß dieser Verordnung eingeführten Ausgleichszölle können ausgeweitet werden auf die Einfuhren der gleichartigen Ware aus Drittländern, geringfügig verändert oder nicht, auf die Einfuhren der geringfügig veränderten gleichartigen Ware aus dem von Maßnahmen betroffenen Land, oder auf die Einfuhren von Teilen dieser Ware, wenn eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindetWyrównawcze należności celne nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia mogą być rozszerzone, tak aby objęły przywóz z krajów trzecich, których dotyczy środek produktów podobnych, zarówno nieznacznie zmodyfikowanych, jak też niemodyfikowanych, lub przywóz z krajów trzecich nieznacznie zmodyfikowanych produktów podobnych lub ich części, jeżeli ma miejsce obejście obowiązujących środków
Kennzeichnung von Tieren für den innergemeinschaftlichen Handel oder die Ausfuhr in DrittländerIdentyfikacja zwierząt przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trzecich
Unbeschadet der Gerichtsbarkeit des betreffenden Flaggen- oder Küstenstaates gilt sie, ebenso wie es die Gemeinsame Fischereipolitik von der Gemeinschaftsflotte verlangt, auch für IUU-Fangtätigkeiten, die von Drittlandsschiffen auf hoher See oder in den unter die Gerichtsbarkeit eines Drittlandes fallenden Gewässern durchgeführt werdenBędzie miał on również zastosowanie, bez uszczerbku dla jurysdykcji danego państwa bandery lub państwa nadbrzeżnego, w odniesieniu do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów prowadzonych przez statki spoza Wspólnoty na pełnym morzu lub na wodach znajdujących się pod jurysdykcją krajów trzecich, podobnie jak w przypadku wymogów wspólnej polityki rybackiej wobec floty wspólnotowej
Aus diesem Grund bin ich gegen die Offenheit für GVO in diesem Entwurf, besonders im Hinblick auf die Abschnitte, die die Ausweitung des Zustimmungsverfahrens für den Import gentechnisch veränderter Lebensmittel aus Drittländern in die Europäische Union vorsehen.Sprzeciwiam się zatem wyrażonej w przedmiotowym tekście otwartości na organizmy modyfikowane genetycznie, zwłaszcza w części dotyczącej rozszerzenia procesu zatwierdzania modyfikowanej genetycznie żywności przywożonej z państw trzecich do Unii Europejskiej.
Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der anerkannten Drittländer gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) NrKomisja sporządza wykaz uznanych krajów trzecich zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Mitglied der Kommission. - (EN) Frau Präsidentin! Eingangs möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Golik, für seinen hervorragenden Bericht über den Kommissionsvorschlag für eine einzige Verordnung des Rates über Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern danken.komisarz. - Pani przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć od wyrażenia moich podziękowań dla sprawozdawcy, pana Golika, za doskonałe sprawozdanie na temat propozycji Komisji jednolitego rozporządzenia Rady w sprawie promocji produktów rolniczych na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych.
Im Mai 2008 entschied der Rat, diese Strategie der guten Steuerpolitik Drittländern zu empfehlen, und zwar einschließlich der Prinzipien der Transparenz, des Informationsaustauschs und des gerechten steuerpolitischen Wettbewerbs, woraufhin er die Kommission bat, in dieser Hinsicht Klauseln mit Drittländern auszuhandeln.W maju 2008 roku, Rada postanowiła promować tę politykę dobrego zarządzania fiskalnego wobec krajów trzecich, włączając w to zasadę przejrzystości, wymiany informacji i uczciwej konkurencji fiskalnej oraz zwróciła się do Komisji o negocjowanie klauzul tej treści w porozumieniach z krajami trzecimi.
Die Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Oktober ‧ zur Änderung der Entscheidung ‧/‧/EG zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen ist in das Abkommen aufzunehmenW Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. zmieniającą decyzję ‧/‧/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności
Wie Sie, hoffe auch ich, dass wir die Emissionen wirklich in zehn Jahren reduzieren können und gleichzeitig unsere wachsende Abhängigkeit von Energiequellen aus Drittländern, insbesondere von Öl und Gas, verlangsamen können.Podobnie jak państwo, mam nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat uda nam się rzeczywiście zmniejszyć emisję, a jednocześnie zahamować wzrost naszego uzależnienia od źródeł energii z krajów trzecich, szczególnie ropy naftowej i gazu.
Mit der Entscheidung ‧/EWG des Rates, zuletzt geändert durch die Entscheidung ‧/EG der Kommission, wurde ein Verzeichnis der Drittländer festgelegt, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rindern, Schweinen, Einhufern, Schafen und Ziegen, von frischem Fleisch und Fleischerzeugnissen zulassendecyzja Rady ‧/EWG‧, ostatnio zmieniona decyzją Komisji ‧/WE‧, ustaliła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, świeżego mięsa i produktów mięsnych
Gemäß der Richtlinie ‧/‧/EG wird Mitgliedstaaten für den Ausbau von Infrastrukturen für Gesundheitskontrollen bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Drittländern ein finanzieller Beitrag der Gemeinschaft gewährtDyrektywa ‧/‧/WE przewiduje przyznanie Państwom Członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich
Die Übermittlung der Fluggastdatensätze (PNR) an Drittländer ist ein wesentliches Element für die transnationale Bekämpfung des Terrorismus und des internationalen Verbrechens.Przekazywanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do krajów trzecich jest niezbędnym komponentem ponadnarodowej walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.
Europol-Dokumente in den Mitgliedstaaten und Drittländern oder Organisationen, mit denen Europol eine Kooperationsvereinbarung geschlossen hatDokumenty Europolu w państwach członkowskich i państwach trzecich lub w organizacjach, z którymi Europol zawarł umowę o współpracy
Um ferner die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft zu gewährleisten, sollte die Kommission die Befugnis haben, eine Stellungnahme zur Zertifizierung in Bezug auf einen Übertragungsnetzeigentümer oder-betreiber, der von einer oder mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, abzugebenPonadto, a w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo do wydawania opinii w sprawie certyfikacji w odniesieniu do właściciela systemu przesyłowego lub operatora systemu przesyłowego kontrolowanego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego lub z krajów trzecich
Unabhängig von dem Fall, in dem die CRS in ihrer Eigenschaft als Dienstleister handeln und die internationalen Abkommen zwischen der EU und Drittländern berücksichtigen müssen, sollte ferner der Fall erwogen werden, in dem die CRS in ihrer Eigenschaft als Schnittstelle handeln: In diesem Fall fällt jedes Ersuchen um personenbezogene Daten durch einen Dritten unter die Bedingungen der Verordnung, und grundsätzlich sollte die Übermittlung nicht zugelassen werdenNiezależnie od sytuacji, w której KSR działają w charakterze dostawcy usług i muszą uwzględniać umowy międzynarodowe zawarte między UE a państwami trzecimi, należy również przewidzieć okoliczności, w których KSR działają w charakterze interfejsu: w takim przypadku każdy wniosek dotyczący danych osobowych złożony przez stronę trzecią jest objęty warunkami rozporządzenia i zasadniczo takie przekazanie danych nie powinno być dozwolone
Bei der Einfuhr von Tierdärmen aus Drittländern ist die von einem amtlichen Tierarzt des ausführenden Drittlandes ausgestellte und unterzeichnete Bescheinigung nach Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe c) vorzulegen, aus der hervorgeht, daßPrzywóz tusz zwierzęcych z jakiegokolwiek państwa trzeciego podlega wymogowi przedstawienia świadectwa określonego w art. ‧ ust. ‧ lit. c), wydanego oraz podpisanego przez urzędowego lekarza weterynarii wywożącego państwa trzeciego oraz stwierdzającego, że
Die Erzeugnisse, denen die besondere Versorgungsregelung zugute kommt, können nicht wieder nach Drittländern ausgeführt oder in die übrige Gemeinschaft weiterversandt werdenProdukty objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw nie mogą być ponownie wywożone do państw trzecich lub ponownie wysyłane do pozostałych obszarów Wspólnoty
Die Mitgliedstaaten lassen nur Einfuhren von Embryonen aus einer Embryo-Entnahmeeinheit oder einer Embryo-Erzeugungseinheit zu, die sich in einem der Drittländer, die in der in Artikel ‧ genannten Liste aufgeführt sind, befinden und für die die zuständige Behörde des betroffenen Drittlands garantieren kann, dass folgende Bedingungen erfüllt sindPaństwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków wysyłanych jedynie z zespołu pobierania lub produkcji zarodków znajdującego się w jednym z krajów trzecich uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w art. ‧ i w odniesieniu do którego właściwy organ tego kraju trzeciego może zagwarantować spełnienie następujących warunków
Daraus ergibt sich, daß die chinesischen Ausführer im SUZ ihre Position in der Gemeinschaft zum Nachteil nicht nur des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft (vgl. Randnummer ‧), sondern auch anderer Drittländer festigen konntenZ powyższego wynika, że w okresie badania szkody, chińscy eksporterzy zdołali umocnić swoją pozycję we Wspólnocie, ze szkodą nie tylko dla przemysłu Wspólnoty (patrz akapit ‧), lecz także dla innych państw trzecich
Die verstärkte Nutzung der Holzenergie eröffnet so auch bedeutende Perspektiven für den Technik-Export in DrittländerZwiększone wykorzystanie energii drzewnej otworzyłoby także znaczne możliwości eksportu technologii do innych części świata
die Kommission, ihre Bemühungen zu verstärken, um dem Grundsatz der Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht Geltung zu verschaffen und zu verhindern, dass Drittstaaten gegenüber einem Mitgliedstaat eine Visumpflicht (wieder-)einführen, und um Maßnahmen zu ermitteln, die zur Anwendung kommen könnten, bevor der Gegenseitigkeitsmechanismus gegenüber diesen Drittländern ausgelöst wirdKomisję do intensyfikacji działań na rzecz zapewnienia przestrzegania zasady wzajemności wizowej oraz zapobiegania (ponownemu) wprowadzaniu przez państwa trzecie obowiązku wizowego w stosunku do któregokolwiek z państw członkowskich, a także do określenia środków, które można by zastosować wobec tych państw trzecich przed wprowadzeniem mechanizmu wzajemności wizowej
Sie wird die von Drittländern vorgelegten Rückstandsüberwachungspläne ab dem ‧. April ‧ gemäß der Richtlinie ‧/EG bewerten, bevor eine endgültige Genehmigung erteilt wirdPocząwszy od dnia ‧ kwietnia ‧ r. Komisja będzie oceniać plany monitorowania pozostałości przedłożone przez państwa trzecie zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/WE przed udzieleniem ostatecznego zatwierdzenia
Zur Bewältigung besonderer Situationen können nach dem Verfahren des Artikels ‧ direkte Einfuhren von einem Betrieb oder einem Fabrikschiff eines Drittlandes genehmigt werden, wenn dieses Land nicht in der Lage ist, die Garantien nach Absatz ‧ zu geben, sofern dieser Betrieb oder dieses Fabrikschiff Gegenstand einer besonderen Zulassung im Anschluß an die Kontrollen nach Absatz ‧ gewesen istW celu uwzględnienia sytuacji szczególnych oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧, można zezwolić na przywóz bezpośrednio z zakładu lub statku przetwórni państwa trzeciego, jeżeli nie jest ono w stanie zapewnić gwarancji ustanowionych w ust. ‧ pod warunkiem, że dany zakład lub statek przetwórnia uzyskał szczególne zatwierdzenie w następstwie kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust
Erklärung des Mitgliedstaats oder Drittlands ...Oświadczenie państwa członkowskiego lub państwa trzeciego ...
Damit die Kommission (Eurostat) im Rahmen der gemeinsamen Seeverkehrspolitik die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen kann, benötigt sie regelmäßig vergleichbare, zuverlässige und aufeinander abgestimmte Statistiken über den Umfang und die Entwicklung des Güter- und Personenseeverkehrs zwischen der Gemeinschaft und Drittländern, zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb der MitgliedstaatenAby wypełnić powierzone jej zadania w kontekście wspólnej polityki transportu morskiego, Komisja (Eurostat) powinna mieć do swojej dyspozycji porównywalne, rzetelne, jednoczesne i regularne dane statystyczne dotyczące skali i rozwoju przewozu rzeczy i osób drogą morską do i ze Wspólnoty, między państwami członkowskimi oraz krajowego transportu morskiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15382 zdań frazy Drittland.Znalezione w 5,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.