Tłumaczenia na język polski:

  • roszczenie   
    (Noun  )
  • oświadczenie   
  • pretensja   
  • rościć   
  • wymaganie   
  • żądanie   
  • żądać   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (5)

anspruchtwierdzić
Anspruch auf rechtliches Gehörprawo do sprawiedliwości
Ansprüche unterstützende Anwendungaplikacja obsługująca oświadczenia
erworbener Anspruchprawo nabyte
in Anspruch nehmenwykorzstywać; używać; zajmować

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Anspruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die nach diesem Absatz ermittelten Ansprüche werden entsprechend geändertUprawnienia określone na mocy niniejszego ustępu należy odpowiednio zmodyfikować
Alle ausführenden Hersteller oder ausführenden Händler können diese Regelung in Anspruch nehmenDo korzystania z tego programu kwalifikuje się każdy producent eksportujący i każdy eksportujący podmiot handlowy
ist der Auffassung, dass die Kommission wesentlich zur Verwirklichung der neuen Marktöffnungsstrategie beitragen kann, indem sie für ein geeignetes Maß an Koordinierung zwischen den Maßnahmen auf nationaler und gemeinschaftlicher Ebene sorgt und dadurch Ressourcen nutzbar macht, die andernfalls aufgesplittert blieben, und indem sie einen wirkungsvolleren Schutz der Ansprüche und Interessen der europäischen Exporteure sicherstelltwyraża przekonanie, że Komisja może odegrać znaczącą rolę we wdrażaniu nowej strategii dostępu do rynków poprzez zagwarantowanie odpowiedniego stopnia koordynacji pomiędzy działaniami na poziomie krajowym i Wspólnoty, wykorzystując zasoby, które w innym przypadku byłyby rozproszone oraz zapewniając bardziej skuteczną ochronę praw i interesów eksporterów europejskich
Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr ‧ wird der Solidaritätsfonds der Europäischen Union in Anspruch genommen, damit der Betrag von ‧ EUR an Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen bereitgestellt werden kannW ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧ uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty ‧ EUR w środkach na zobowiązania i płatności
Nur der Antragsteller nahm diese Möglichkeit in Anspruch und äußerte sich wie folgtJedynie wnioskodawca zgłosił poniższe uwagi
Die Zugänglichkeit ist daher unabhängig davon zu bewerten, auf welche Weise(n) eine Leistung vom Haushalt in Anspruch genommen wirdDostępność należy więc oceniać niezależnie od tego, w jaki sposób dane gospodarstwo domowe ma dostęp do usługi
Aufnahme der Verpflichtung für den Verbraucher, binnen ‧ Tagen nach Absendung der Rücktrittsmitteilung den bereits in Anspruch genommenen Kreditbetrag einschließlich Zinsen an den Kreditgeber zurückzuzahlen (Absatz ‧ Buchstabe bdodanie obowiązku konsumenta do spłaty kredytodawcy, w ciągu ‧ dni od daty powiadomienia o odstąpieniu, wypłaconej już kwoty kredytu wraz z odsetkami (ust. ‧ lit. b
die Angaben zu den einschlägigen Fristen und Terminen für die Übertragungen von Ansprüchen und Stellung von Prämienanträgendatach dotyczących okresów oraz terminów odnoszących się do przekazywania praw i wniosków o przyznanie premii
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Erschöpfung etwaiger Ansprüche auf einzelstaatlicher Ebene im Aufenthalts- oder Herkunftsland die Erstattung von Ausgaben, die nicht die medizinische Versorgung betreffen, als erforderlich anerkannt sind, aufgrund der Behinderung entstehen, ordnungsgemäß nachgewiesen werden und nicht im Rahmen des gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems erstattet werdenw granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, wydatki o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikają z niepełnosprawności, zostały odpowiednio udokumentowane i nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych
IN ANBETRACHT DES UMSTANDS, dass die Luftfahrtunternehmen der Europäischen Gemeinschaft nach dem Gemeinschaftsrecht Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zu den Strecken zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und Drittstaaten habenSTWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi
Aus- und Fortbildung von Landwirten sowie Beratung im Bereich des ökologischen Landbaus bzw. zur Umstellung auf ökologischen Landbau, die nicht fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden (Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. a und c der Verordnung (EG) NrKształcenie i szkolenie rolników oraz doradztwo w zakresie produkcji ekologicznej lub przejścia na produkcję ekologiczną, niepodejmowane w sposób ciągły lub w regularnych odstępach (art. ‧ ust. ‧ lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr
Informationen über den Beschlussfassungsprozess, auf den sich die Vergütungspolitik stützt, gegebenenfalls einschließlich der Informationen über die Zusammensetzung und das Mandat des Vergütungsausschusses, Name des externen Beraters, dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, und Rolle der beteiligten Kreiseinformacje dotyczące procesu podejmowania decyzji stosowanego przy ustalaniu polityki wynagrodzeń, w tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat składu i mandatu komisji ds. wynagrodzeń, nazwisk konsultantów zewnętrznych, z których usług skorzystano przy ustalaniu polityki wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron
Zahl der Personen, die die angebotenen Projektleistungen (Information über die Lage in den Herkunftsländern bzw.-gebieten bzw. in den früheren Aufenthaltsländern) in Anspruch nehmenLiczba użytkowników produktów dostarczonych dzięki projektowi (informowanie o sytuacji w kraju lub regionie pochodzenia lub byłym zwyczajowym miejscu pobytu
Wie alle anderen Beamten können auch die bei La Poste beschäftigten Beamten die Vorruhestandsregelungen für Beamte in Anspruch nehmen: Altersteilzeit und Urlaub am Ende der LaufbahnTak jak wszyscy urzędnicy państwowi również i urzędnicy państwowi zatrudnieni w przedsiębiorstwie La Poste mogą korzystać z systemu wcześniejszej emerytury ustanowionego dla urzędników państwowych: stopniowe zaprzestanie działalności i urlop po zakończeniu pracy
Diese Informationen sind für Verbraucher gedacht, die ihre Kaufentscheidung bereits vor Betreten eines Ausstellungsraums treffen, die Dienstleistung eines Händlers nicht in Anspruch nehmen oder beim Kauf des Fahrzeugs keinen Ausstellungsraum besuchentaka informacja może być użyteczna dla konsumentów, którzy decydują się na zakup samochodu zanim odwiedzą salon lub tych, którzy wolą nie korzystać z usług pośrednika ani nie odwiedzają salonów wystawowych przy zakupie samochodu osobowego
Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung einer gemeinsamen Herangehensweise, die sicherstellt, dass den Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze, die auf Reisen innerhalb der Gemeinschaft Dienste für gemeinschaftsweites Roaming für Sprachtelefondienste in Anspruch nehmen, für abgehende und ankommende Sprachanrufe keine überhöhten Preise in Rechnung gestellt werden, um sowohl einen hohen Verbraucherschutz als auch einen wirksamen Wettbewerb zwischen den Mobilfunkbetreibern zu gewährleisten, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend in sicherer und harmonisierter Weise rechtzeitig verwirklicht werden können und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel ‧ des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werdenPonieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie przyjęcie wspólnego podejścia mającego zapewnić, aby użytkownicy publicznych sieci telefonii ruchomej podczas podróży na terenie Wspólnoty nie byli obciążani wygórowanymi opłatami za usługi roamingu ogólnowspólnotowego przy wykonywaniu połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym samym osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji między operatorami telefonii ruchomej, nie mogą w wystarczającym stopniu być osiągnięte w sposób bezpieczny, zharmonizowany i szybki przez państwa członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
Zuständigkeit, wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bildenJurysdykcja w dziedzinie umów
Die endgültige Mittelausstattung belief sich auf ‧ Millionen Euro einschließlich ‧ Millionen Euro für Sofortmaßnahmen, wobei dieser Betrag nicht in Anspruch genommen wurdeOstateczne środki wyniosły ‧ mln euro, w tym ‧ mln euro przewidziane na finansowanie środków nadzwyczajnych, których nie wykorzystano
Beabsichtigt ein Unternehmen jedoch, von dem Anspruch auf Verrechnung Gebrauch zu machen oder die jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten zum gleichen Zeitpunkt zu bedienen, spiegelt die Nettodarstellung des Vermögenswertes und der Verbindlichkeit die Beträge, den zeitlichen Anfall und die damit verbundenen Risiken künftiger Cashflows besser wider als die BruttodarstellungJeśli natomiast jednostka zamierza skorzystać z prawa do kompensaty lub dokonać jednoczesnego rozliczenia, prezentacja kwoty netto aktywów i zobowiązań lepiej odzwierciedla kwoty i terminy oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych, jak też ryzyko, na jakie przepływy te są narażone
in Verfahren über Ansprüche auf Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen und ungerechtfertigte Verurteilungenw postępowaniu dotyczącym roszczeń odszkodowawczych wynikających z bezprawnego ścigania lub skazania
Bei Beginn der Abordnung erhält der ANS einen Vorschuss in Höhe von ‧ Tagegeldsätzen; diese Zahlung führt zum Erlöschen aller Ansprüche auf Tagegeld im entsprechenden ZeitraumOddelegowanemu ekspertowi krajowemu w chwili rozpoczęcia okresu oddelegowania wypłaca się zaliczkę w kwocie odpowiadającej ‧ dietom dziennym, przy czym w okresie, który obejmuje zaliczka, oddelegowany ekspert krajowy nie jest uprawniony do pobierania innych diet dziennych
Auftragnehmer und Kunde können Abweichungen oder Ansprüche vereinbaren, durch die die Auftragserlöse in einer späteren Periode als der Periode der ursprünglichen Preisvereinbarung erhöht oder gemindert werdenwykonawca i odbiorca mogą uzgodnić zmiany lub uwzględnić roszczenia, co spowoduje wzrost lub spadek przychodów z umowy w okresie następującym po okresie, w którym umowa została pierwotnie zawarta
Ist Art. ‧ AEUV oder Art. ‧ AEUV dahin auszulegen, dass er mit einer nationalen Regelung wie Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. f WW vereinbar ist, nach der das Wiederaufleben eines Anspruchs auf eine Leistung bei Arbeitslosigkeit davon abhängt, dass der Betroffene seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Niederlande hat, selbst wenn er unmittelbar hinter der niederländischen Grenze wohnt und sich vollständig auf den niederländischen Arbeitsmarkt ausrichtet?Czy art. ‧ TFUE i ‧ TFUE należy interpretować w ten sposób, że taki przepis jak art. ‧ ust. ‧ lit. f) WW, zgodnie z którym odnowienie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia zależy od tego czy dana osoba zamieszkuje na terytorium Niderlandów, nawet jeżeli mieszka ona w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Niderlandami i jest w pełni ukierunkowana na niderlandzki rynek pracy jest ze wspomnianymi przepisami zgodny?
Verwaltungsverfahren, die in bestehenden bilateralen Abkommen zwischen einem Mitgliedstaat und Algerien vorgesehen sind, dürfen weiterhin angewendet werden, sofern durch diese Verfahren die Ansprüche oder Verpflichtungen der betreffenden Personen gemäß dem vorliegenden Beschluss nicht beeinträchtigt werdenProcedury administracyjne zawarte w istniejących umowach dwustronnych między państwem członkowskim a Algierią mogą nadal obowiązywać, pod warunkiem że procedury te nie wpływają negatywnie na prawa lub obowiązki zainteresowanych osób określone w niniejszej decyzji
Hat die betreffende Person nach Artikel ‧ Absatz ‧ dieser Verordnung Anspruch auf niederländische Leistungen bei Invalidität, wird der in Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b dieser Verordnung angeführte Betrag zur Berechnung der Leistung wie folgt festgelegtJeżeli na podstawie art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia zainteresowany uprawniony jest do niderlandzkiego świadczenia z tytułu inwalidztwa, to kwota, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia i która służy do obliczenia wysokości tego świadczenia, ustalana jest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8471 zdań frazy Anspruch.Znalezione w 2,997 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.