Tłumaczenia na język polski:

 • imputowanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • przypisywanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • zarzucanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Anrechnung der Schul- und Studienzeituznawanie studiów
Anrechnung von Zusatzkostennaliczenie kosztów dodatkowych
System zur Anrechnung von Studien- / Praktikumleistungen in der Berufsbildungsystem transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Przykładowe zdania z "Anrechnung", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Verbesserung des strukturellen Saldos, d. h. des nach der gemeinsamen Methodik berechneten konjunkturbereinigten Saldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen, betrug dem Programm zufolge ‧,‧ BIP-Prozentpunkte, was auf einen äußerst restriktiven haushaltspolitischen Kurs schließen lässtPoprawa salda strukturalnego, tj. salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, obliczonego według wspólnie uzgodnionej metodologii wyniosła ‧,‧ % PKB zgodnie z programem, co oznacza bardzo restrykcyjny kurs polityki budżetowej
In Anerkennung der hohen Forschungs- und Entwicklungskosten und im Hinblick auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie müssen Anreizsysteme angewandt werden, wie etwa die Anrechnung von Ökoinnovationen und die Gewährung von Super credits.Z uwagi na wysokie koszty badań i rozwoju, a także w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, konieczne jest zastosowanie systemu zachęt, na przykład zwrotów za ekoinnowacje i przyznawania superkredytów.
Artikel ‧ der Vereinbarung vom ‧. September ‧ über die soziale Sicherheit (betreffend die Übertragung und Anrechnung bestimmter Gutschriften aufgrund von ErwerbsunfähigkeitArtykuł ‧ umowy z dnia ‧ września ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący przenoszenia i uznawania niektórych rent inwalidzkich
Der strukturelle Haushaltssaldo, d. h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen, verbesserte sich ‧ um schätzungsweise etwas über ‧ % des BIPW ‧ r. saldo strukturalne (tzn. saldo dostosowane cyklicznie z wyłączeniem środków jednorazowych i innych środków tymczasowych) poprawiło się i jego wysokość szacuje się na nieco powyżej ‧ % PKB
Die Anrechnung der Wälder, die gerade Sie mit Ihrer Regierung propagiert haben, Herr Reinfeldt, ist ein weiterer Beitrag der Europäer, sich aus der aktiven Reduktionspolitik herauszuschleichen.Uwzględnienie lasów, co promował zwłaszcza pan Reinfeldt i jego rząd, stanowi kolejny wkład Europy w unikanie przyjęcia i wdrażania aktywnej polityki zmniejszenia emisji.
Auf jeden Fall aber sei eine Anrechnung der amerikanischen Strafe aus Billigkeitsgründen vorzunehmen , und zwar in Anwendung des seit dem Urteil des Gerichtshofs vom 13. Februar 1969 , Walt Wilhelm u. a. ( 14/ 68 , Slg . 1969 , S. 1 ) , geltenden Grundsatzes der natural justice .W każdym razie Hoechst uważa , że odliczenie kary nałożonej w Stanach Zjednoczonych jest konieczne ze względów słuszności na podstawie zasady „ naturalnej sprawiedliwości ” mającej zastosowanie od wyroku w sprawie Walt Wilhelm ( zob. wyrok Trybunału z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14 / 68 Walt Wilhelm i in . , Rec. s . 1 ) .
Wir brauchen also ein Verbot der Anrechnung von Sachleistungen auf den Arbeitslohn.Innymi słowy potrzebujemy zakazu odejmowania od pensji wypłat w naturze.
Der strukturelle Haushaltssaldo (d. h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) verbesserte sich ‧ um schätzungsweise knapp über ‧ % des BIPPoprawa wyniku strukturalnego (tj. wyniku w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) szacowana jest na nieco powyżej ‧,‧ % PKB w ‧ r
Auch bei Anrechnung der Transportkosten für den aus Europa eingeführten Torf übersteigen die Gestehungskosten für das aus Reisschalen hergestellte Erzeugnis die für den eingeführten Torf um mehr als ‧ %Nawet przy uwzględnieniu kosztów transportu torfu przywożonego z Europy koszt wytworzenia produktu na bazie łusek ryżu pozostaje wyższy o ponad ‧ % od kosztu wytworzenia torfu
in der Erwägung, dass aus jüngsten OECD-Zahlen hervorgeht, dass die EU-Hilfe ‧ beträchtlich zurückgegangen ist, und die entsprechenden Zahlen durch die Einbeziehung von Schuldenerlassen und die Anrechnung von Mitteln, die die Bevölkerung in den Partnerländern nicht erreichen, häufig zu hoch angesetzt sindmając na uwadze, że ostatnie dane OECD wskazują, iż ogólnie pomoc UE w ‧ r. uległa znacznemu zmniejszeniu, zaś wysokość pomocy jest często zawyżana wskutek uwzględnienia redukcji zadłużenia oraz zaliczenia funduszy, które nie docierają do ludności krajów partnerskich
Abschnitt I der Zweiten Ergänzungsvereinbarung (Anrechnung von vor dem ‧. Mai ‧ zurückgelegten Versicherungszeitentytuł I tej umowy uzupełniającej nr ‧ (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ maja ‧ r
Betrifft: Anrechnung der Verbindlichkeiten der öffentlichen Unternehmen und Agenturen (DEKO) auf die StaatsschuldDotyczy: włączenia długu funduszu usług publicznych (DEKO) do długu publicznego
Der nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Saldo (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) soll von rund ‧ ‧ % des BIP ‧ auf ‧ % ‧ abschmelzen, bevor er ‧ und ‧ wieder auf etwa ‧ % des BIP steigtPrzewiduje się, że saldo strukturalne (tj. saldo dostosowywane cyklicznie bez uwzględnienia środków jednorazowych i tymczasowych), obliczane zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką, spadnie z poziomu około ‧ % PKB w ‧ r. do ‧ % w roku ‧, a następnie ponownie wzrośnie do około ‧ % PKB w latach ‧ i
Artikel ‧ Absatz ‧ und Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. Dezember ‧ (Beibehaltung der Berechtigung zu einer Rente, die gemäß dem zwischen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und Polen ‧ geschlossenen Abkommen ausbezahlt wird; Anrechnung von Versicherungszeiten, die von polnischen Arbeitnehmern im Rahmen des ‧ zwischen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und Polen geschlossenen Abkommens zurückgelegt wurdenArtykuł ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ umowy z dnia ‧ grudnia ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zachowanie uprawnień do emerytur lub rent wypłacanych na podstawie umowy z ‧ roku zawartej między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską; zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przez polskich pracowników na podstawie umowy z ‧ roku zawartej między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską
In jenem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt , dass die Regelung eines Mitgliedstaats , die im Rahmen der Einkommensteuer die Dividenden von Gesellschaften mit Sitz im Hoheitsgebiet dieses Staates und die Dividenden von Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat einem gleichen einheitlichen Steuersatz unterwerfe , ohne eine Anrechnung der im Wege der Quellensteuer in diesem anderen Mitgliedstaat erhobenen Steuer vorzusehen , nicht gegen die Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr verstoße .W wyroku tym Trybunał orzekł , iż postanowienia traktatu dotyczące swobodnego przepływu kapitału nie sprze ciwiają się uregulowaniu państwa członkowskiego , które w odniesieniu do podatku dochodowego poddaje tej samej , jednolitej stawce podatkowej dywidendy z tytułu udziałów w spółkach z siedzibą na terytorium tego państwa i dywidendy z tytułu udziałów w spółkach z siedzibą w innym państwie członkowskim , nie przewidując możliwości zaliczenia podatku pobranego u źródła w owym innym państwie członkowskim .
Das strukturelle Defizit (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) dürfte laut den Angaben des aktualisierten Stabilitätsprogramms und gemäß der Neuberechnung der Kommissionsdienststellen nach der gemeinsamen Methodik von ‧ % im Jahr ‧ auf ‧1⁄2 % des BIP im Jahr ‧ steigenNa podstawie informacji przedstawionych w zaktualizowanym programie stabilności oraz ponownych obliczeń wykonanych przez służby Komisji zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką przewiduje się, że deficyt strukturalny (tj. saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) wzrośnie z ‧ % PKB w ‧ roku do ‧,‧ % PKB w roku
Reicht der Platz für die Anrechnungen auf die Genehmigung oder Teilgenehmigung nicht aus, so können die zuständigen Behörden ein oder mehrere Zusatzblätter, die die gleichen Anrechnungsfelder enthalten wie die Rückseite der Exemplare Nr. ‧ und Nr. ‧ der Genehmigung oder Teilgenehmigung, mit der Genehmigung oder Teilgenehmigung fest verbindenJeśli miejsce przeznaczone na zlecenia na pozwoleniu lub jego wyciągu jest niewystarczające, właściwe organy mogą dołączyć jedną lub więcej stron dodatkowych posiadających pola odpowiadające tym, które są na odwrocie egzemplarzy nr ‧ i ‧ pozwolenia lub wyciągu
Bei der Anrechnung auf die Kontingente gemäß Unterabsatz ‧ entsprechen ‧ kg Fleisch mit Knochen ‧ kg Fleisch ohne KnochenDo celów wykorzystywania kontyngentów, o których mowa w akapicie pierwszym, ‧ kilogramów mięsa z kością jest równoważne ‧ kilogramom mięsa bez kości
Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben b und c des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. Juli ‧ (Weitergeltung von zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschlossenen Abkommen für Personen, die bereits vor ‧ eine Rente bezogen; Anrechnung der in einem der Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten für Personen, die am ‧. September ‧ bereits eine Rente aus dem anderen Vertragsstaat bezogen, während sie auf dessen Hoheitsgebiet wohnhaft warenArtykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i c) konwencji z dnia ‧ lipca ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (utrzymanie w mocy konwencji zawartej między byłą Czechosłowacją a byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną w odniesieniu do osób, które już otrzymywały emeryturę lub rentę przed ‧ r.; zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych w jednym z umawiających się państw w odniesieniu do osób, które, przebywając na terytorium drugiego z umawiających się państw, już otrzymywały w dniu ‧ września ‧ r. emeryturę lub rentę za te okresy od tego drugiego umawiającego się państwa
begrüßt, dass es mit allen Qualifikationssystemen kompatibel ist, insbesondere mit dem Europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS), das die innereuropäische und weltweite Mobilität von Hochschulstudenten unterstützt und erleichtertZ zadowoleniem przyjmuje, że system ten jest kompatybilny ze wszystkimi systemami kwalifikacji, zwłaszcza z europejskim systemem transferu punktów, który wspiera i ułatwia mobilność studentów uczelni wyższych w Europie i poza nią
Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ kann jedes Unternehmen beschließen, den seine Zucker-, Isoglucose- oder Inulinsirupquote überschreitenden Teil der Erzeugung ganz oder teilweise auf das folgende Wirtschaftsjahr unter Anrechnung auf die Erzeugung jenes Wirtschaftsjahres zu übertragenArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że każde przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o przeniesieniu całości lub części nadwyżki swojej produkcji wykraczającej poza posiadaną kwotę cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, tak aby nadwyżki te były traktowane jako część produkcji z następnego roku gospodarczego
Quotenzucker, Quotenisoglucose und Quoteninulinsirup: alle Zucker-, Isoglucose- oder Inulinsirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr im Rahmen der Quote des betreffenden Unternehmens erzeugt werdenCukier kwotowy, izoglukoza kwotowa i kwotowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiębiorstwa
Der gestützt auf die Programmdaten nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Haushaltssaldo (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) soll sich im Programmzeitraum um durchschnittlich ‧ % des BIP pro Jahr verbessernW okresie trwania programu przewiduje się poprawę salda strukturalnego (tj. salda dostosowanego cyklicznie, bez uwzględnienia środków jednorazowych i tymczasowych), obliczanego według wspólnie uzgodnionej metodologii na podstawie danych zawartych w programie, o średnio ‧,‧ % PKB rocznie
Reicht der Platz für die Anrechnungen auf der Genehmigung oder Teilgenehmigung nicht aus, so können die zuständigen Behörden ein oder mehrere Zusatzblätter, die die gleichen Anrechnungsfelder wie die Rückseite der Exemplare Nr. ‧ und Nr. ‧ der Genehmigung oder Teilgenehmigung enthalten, mit der Genehmigung oder Teilgenehmigung fest verbindenJeśli miejsce przeznaczone na odpisy na pozwoleniu lub jego wyciągu jest niewystarczające, właściwe organy mogą dołączyć jedną lub więcej stron dodatkowych posiadających pola odpowiadające tym, które są na odwrocie egzemplarzy nr ‧ i ‧ pozwolenia lub wyciągu
Art. 15 der Verordnung Nr. 1260/ 2001 , der die für die Ermittlung der Produktionsabgaben auf die hergestellten Mengen an A- und B-Zucker , A- und B-Isoglucose sowie A- und B-Inulinsirup maßgeblichen Kriterien enthält , sieh t in Abs. 1 Buchst . a bis c vor , dass der ausführbare Überschuss der Differenz entspricht zwischen einerseits der voraussichtlichen A- und B-Menge an Zucker , Isoglucose und Inulinsirup , die unter Anrechnung auf das laufende Wirtschaftsjahr hergestellt worden ist , und andererseits der voraussichtlichen Zucker , Isoglucose- und Inulinsirupmenge , die während des laufenden Wirtschaftsjahrs für den Verbrauch in der Gemeinschaft abgesetzt wird .Artykuł 15 rozporządzenia nr 1260 / 2001 , który określa kryteria rządzące ustalaniem opłat od produkcji cukru A i B , izoglukozy A i B i cukru inulinowego A i B , w ust . 1 lit. a ) – c ) przewiduje , że nadwyżkę przeznaczoną na wywóz stanowi różnica pomiędzy prognozą produkcji cukru A i B , izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B przypisanych do danego roku gospodarczego a prognozą ilości cukru , izogluk ozy i syropu inulinowego zbywanych w celu spożycia we Wspólnocie w danym roku gospodarczym .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 387 zdań frazy Anrechnung.Znalezione w 0,895 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.