Tłumaczenia na język polski:

  • wydatki publiczne   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

oeffentliche ausgabenwydatki państwowe
öffentliche Ausgabenwydatki publiczne
Öffentliche Ausgabenwydatki publiczne

Przykładowe zdania z "öffentliche Ausgabe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Diese Mittel decken die Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Informationen und Veröffentlichungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzungen des Programms oder der Maßnahmen im Rahmen dieser Haushaltslinie stehen, sowie alle weiteren Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission nach und nach mit dem Auslaufen der Verträge der Büros für technische Hilfe im Rahmen von Verträgen über punktuelle Dienstleistungen vergeben werdenŚrodki te mają pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
Die Verbesserung der das Ausgabenwachstum regelnden Vorschriften auf den verschiedenen gesamtstaatlichen Ebenen wird der Überwachung der öffentlichen Finanzen zugute kommen und dazu beitragen, dass sich alle öffentlichen Akteure stärker für die Kontrolle der Ausgaben verantwortlich fühlenUściślenie zasad dotyczących wzrostu wydatków na różnych szczeblach sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) przyczyni się do poprawy nadzoru nad finansami publicznymi oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych za kontrolę wydatków
Tatsache ist, dass es mit einem Haushaltsplan, der nur 2 % der öffentlichen Ausgaben der EU ausmacht, schwierig sein wird, ehrgeizige Strategien in allen Sektoren zu verfolgen.Prawda jest taka, że w sytuacji, gdy budżet stanowi zaledwie 2 % wydatków publicznych UE, trudno będzie realizować ambitną politykę we wszystkich sektorach.
Zur Erhöhung von Effizienz und Qualität der öffentlichen Ausgaben im Gesundheitswesen sind jedoch nur wenig konkrete Maßnahmen vorgesehenNiewiele konkretnych kroków ma w założeniu poprawić efektywność i jakość wydatków publicznych na opiekę zdrowotną
Ein solches Fundament erfordert eine Exitstrategie, verbunden mit einem soliden Stabilitäts- und Wachstumspakt und den notwendigen Reformen der öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten.Oznaczają one przyjęcie strategii wyjścia, która będzie szła ramię w ramię z mocnym paktem stabilności i wzrostu oraz z niezbędną reformą rządowych wydatków państw członkowskich.
Sie darf jedoch unter keinen Umständen als Alibi für die Umverteilung von Ressourcen unter den Mitgliedstaaten und politischen Maßnahmen, wie Maßnahmen im Rahmen der Strukturfonds und der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik, verwendet werden, d. h. Maßnahmen, die u. a. Kohäsion, Beschäftigung, territorialen Zusammenhalt und die Aktivierung von Ausgaben im öffentlichen und privaten Sektor gewährleisten sollen.Jednak w żadnym wypadku nie może zostać on wykorzystany jako alibi dla redystrybucji środków pomiędzy poszczególne państwa członkowskie i polityki, takie jak polityka z zakresu funduszy strukturalnych i wspólna polityka rolna, polityki, które, między innymi, zapewniają spójność, zatrudnienie, konwergencję terytorialną oraz aktywują wydatki w sektorze publicznym i prywatnym.
wann immer dies möglich ist, sollte von formelleren Empfehlungen für die Mitgliedstaaten des Euroraums Gebrauch gemacht werden, z. B. Festlegung von Zielen für die mittelfristigen Ausgaben, spezifische Strukturreformen, Investitionen, Qualität der öffentlichen Finanzen; man sollte sich ebenfalls um eine stärker standardisierte Struktur der Berichterstattung im Kontext der NRP bemühen, ohne die nationalen Reformprioritäten zu beeinträchtigen; sämtliche Verpflichtungen, Zielvorgaben und Benchmarks sollten uneingeschränkt in die Integrierten Leitlinien und die NRP einbezogen werden, um die Kohärenz und Effizienz der wirtschaftlichen Governance zu verbessernw miarę możliwości należy jak najczęściej wykorzystywać więcej formalnych zaleceń dla państw członkowskich należących do strefy euro, takich jak ustanawianie celów w odniesieniu do wydatków średnioterminowych, szczegółowe reformy strukturalne, inwestycje czy jakość finansów publicznych; należy również dążyć do bardziej ustrukturyzowanego procesu sprawozdawczości w kontekście krajowych programów reform, nie szkodząc jednak priorytetom reform krajowych; wszystkie zobowiązania, cele i wskaźniki powinny być w pełni włączone do zintegrowanych wytycznych i krajowych programów reform w celu poprawy spójności i wydajności kierowania gospodarką
die öffentlichen Ausgaben, insbesondere durch eine Reform des Gesundheitssystems, effizienter zu gestaltendalszej poprawy efektywności wydatków publicznych, zwłaszcza poprzez reformę systemu opieki zdrowotnej
für sektorbezogene oder allgemeine Budgethilfen verwendet werden, sofern die Verwaltung der öffentlichen Ausgaben im Partnerland hinreichend transparent, zuverlässig und effizient ist und sofern eine genau definierte sektorbezogene oder gesamtwirtschaftliche Politik besteht, der die wichtigsten Geber des Landes, einschließlich erforderlichenfalls der internationalen Finanzinstitutionen, zugestimmt habendo sektorowego lub ogólnego wsparcia budżetowego, jeśli zarządzanie wydatkami publicznymi w państwie partnerskim jest wystarczająco przejrzyste, wiarygodne i skuteczne i jeśli państwo to wprowadziło prawidłowo sformułowane polityki sektorowe lub makroekonomiczne zatwierdzone przez głównych darczyńców, w tym, w odpowiednich przypadkach, międzynarodowe instytucje finansowe
Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen VeranstaltungenWydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym
Ein Blick auf die Zusammensetzung der öffentlichen Ausgaben zeigt, dass der Anteil der Sozialausgaben in Polen relativ hoch, der Anteil der Ausgaben in bestimmten wachstumsfördernden Kategorien (Innovation, F&E) und im Gesundheitswesen demgegenüber aber relativ niedrig istJeżeli chodzi o strukturę wydatków publicznych, stosunkowo duża ich część jest w Polsce przeznaczana na ochronę socjalną, kosztem stosunkowo niskich nakładów na dziedziny zwiększające wzrost gospodarczy (innowacje, badania i rozwój) i na opiekę zdrowotną
Ist das Projekt Teil eines bereits von den zentralen Finanz-und Planungsbehörden des Empfängerlandes genehmigten Programms für Investitionen oder öffentliche Ausgaben?Czy projekt jest częścią programów wydatków inwestycyjnych i publicznych przyjętych przez centralne władze finansowe i planistyczne w kraju otrzymującym?
nimmt zur Kenntnis, dass der ‧ vorgelegte Aktionsplan zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission bei der gemeinsamen Verwaltung von Strukturmaßnahmen ‧ nicht vollständig umgesetzt wurde und das Hauptproblem nicht gelöst hätte, nämlich die übermäßig komplexen Vorschriften in Verbindung mit den Durchführungsanforderungen, die je nach Mitgliedstaat und manchmal sogar je nach Region unterschiedlich sind; ersucht die Kommission, in absehbarer Zeit für die Übersetzung der Leitlinien für öffentliche Behörden in den Mitgliedstaaten zu sorgen; betont außerdem, dass die Wirkung des Aktionsplans sich noch nicht beurteilen lässt, da die Fehler aus den vorangegangenen Jahren noch immer Auswirkungen auf die von der Kommission erstatteten Ausgaben haben, worauf der Rechnungshof in seinem Jahresbericht zu Recht hingewiesen hat (Zifferzauważa, że plan działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego, przedstawiony w ‧ r., nie został w pełni wdrożony w ‧ r. i nie zlikwidował głównego problemu, jakim są zbyt złożone przepisy połączone z wymogami w zakresie wykonania, które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, a czasem nawet w poszczególnych regionach; zwraca się do Komisji, aby we właściwym czasie zapewniła tłumaczenie wytycznych dla władz publicznych w państwach członkowskich; podkreśla ponadto że jego wpływ nie może być jeszcze poddany ocenie, ponieważ błędy popełnione w poprzednich latach nadal obciążają wydatki, za które Komisja dokonała zwrotu, co słusznie uwypuklił Trybunał w swym sprawozdaniu rocznym (pkt
unterstreicht die Tatsache, dass im Hinblick auf die Umweltinfrastruktur der Kohäsionsfonds zu einem Anstieg der öffentlichen Ausgaben in der Zeit von ‧-‧ um ‧ % in den Empfängerländern geführt hatPodkreśla fakt, że w zakresie infrastruktury ochrony środowiska naturalnego uruchomienie Funduszu Spójności doprowadziło w państwach otrzymujących wsparcie do wzrostu wydatków publicznych o ‧ % w latach
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt ( Reihe S Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge ) umfasst alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM .Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego ( seria S – Ogłoszenia o przetargach ) obejmuje wszystkie 23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie .
Letzteres reflektiert hauptsächlich die deutlichen Einsparungen bei den Zinsausgaben, während die Primärausgaben um ‧,‧ Prozentpunkt ansteigen werden, weil die Ausgabeneindämmung bei den Arbeitnehmerentgelten, Subventionen und öffentlichen Investitionen durch die Erhöhung der Sozialtransfers und anderer Ausgaben mehr als ausgeglichen wirdZmniejszenie udziału wydatków w PKB odzwierciedla głównie znaczne oszczędności w ramach wydatków z tytułu odsetek, natomiast wydatki pierwotne mają wzrosnąć o ‧,‧ punktu procentowego, ponieważ ograniczenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników, dotacje i inwestycje publiczne jest z nadwyżką zrównoważone zwiększeniem wydatków socjalnych i innych wydatków
Gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ können die Interventionsmaßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung nur finanziert werden, wenn die entsprechenden Ausgaben von den durch die Mitgliedstaaten benannten Zahlstellen getätigt wurdenŚrodki interwencyjne w postaci składowania w magazynach państwowych mogą podlegać finansowaniu wyłącznie, gdy odnoszące się do nich wydatki zostały poniesione przez agencje płatnicze wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
In Anbetracht der vorstehenden Bewertung und angesichts des projizierten Anstiegs der alterungsbedingten Ausgaben fordert der Rat Luxemburg auf, die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern, indem es (vor allem bei den Renten) strukturelle Reformmaßnahmen durchführtW świetle powyższej oceny oraz wobec prognozowanego wzrostu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa Rada wzywa Luksemburg do poprawy długoterminowej stabilności finansów publicznych poprzez przeprowadzenie reform strukturalnych (zwłaszcza w obszarze emerytur
Die einzige Ausnahme stellt die Aufstockung der FuE-Ausgaben im Haushalt ‧ dar, wenngleich die Haushaltsprojektionen des Programms den Auswirkungen der Maßnahmen des nationalen Reformprogramms auf die öffentlichen Finanzen offenbar Rechnung tragenPrzedstawione w programie konwergencji środki w dziedzinie finansów publicznych wydają się spójne z działaniami przewidzianymi w krajowym programie reform
Wird der Beitrag aus Gemeinschaftsmitteln nach Artikel ‧ Absatz ‧ berechnet, so haben Informationen über Ausgaben, die keine öffentlichen Ausgaben sind, keinen Einfluss auf den auf der Grundlage der Zahlungsanträge berechneten geschuldeten BetragJeżeli wkład pochodzący z funduszy Wspólnoty oblicza się na podstawie art. ‧ ust. ‧, żadne informacje dotyczące wydatków innych niż wydatki publiczne nie wpływają na należną kwotę obliczaną na podstawie wniosku o płatność
Die ‧ geplante umfassende Überprüfung der öffentlichen Ausgaben im Comprehensive Spending Review dürfte einen Hinweis darauf geben, in welchen Bereichen der öffentliche Ausgabenanstieg gebremst werden solltePonowna kompleksowa ocena wydatków publicznych planowana w ramach kompleksowego przeglądu wydatków w ‧ r. powinna umożliwić wskazanie obszarów, w których należałoby ograniczyć wzrost wydatków publicznych
Das Zusätzlichkeitsprinzip : Für die unter das Ziel Konvergenz fallenden Regionen prüfen Kommission und Mitgliedstaat die Höhe der öffentlichen Ausgaben .Zasada dodatkowości : w przypadku regionów kwalifi kujących się do wsparcia ze środków celu Konwergencja Komisja i państwo członkowskie określają poziom wydatków publicz nych .
Die Ausgabenquote soll bis ‧/‧ steigen, vor allem weil die Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen und die öffentlichen Investitionen ausgeweitet werden sollenPrognozowany jest wzrost wskaźnika wydatków do ‧/‧ r. wynikający z planowanego zwiększenia wydatków związanych z usługami użyteczności publicznej oraz z inwestycjami publicznymi
Eine zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmte Qualitätsverbesserung der öffentlichen Ausgaben und deren Ausrichtung auf gemeinsame Investitionsziele, auch durch öffentlich-private Partnerschaftsinitiativen, müssen mit Forschung und Entwicklung, allgemeiner und beruflicher Bildung, Infrastruktur-, Verkehrs- und Energiepolitik verknüpft werden, was eine Strategie für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben kann, die die europäische Wirtschaft stärker und zudem widerstandsfähig gegenüber Turbulenzen auf den Finanzmärkten und Fehlentwicklungen bei der Finanzierung der Wirtschaft macht.Każde ponowne nadanie kierunku wydatkom publicznym, ukierunkowanych w skoordynowany sposób pomiędzy państwami członkowskimi na wspólne cele inwestycyjne, także poprzez inicjatywy partnerstwa publiczno-prawnego, musi był połączone z badaniami i rozwojem, edukacją i szkoleniami, infrastrukturą, transportem i energią, i właśnie to może być pierwszym motorem strategii wzrostu i konkurencyjności, która czyni z gospodarki europejskiej gospodarkę silną i zdolną do stawienia oporu trudnościom finansowym oraz skutkom bardziej finansowego charakteru gospodarki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53873 zdań frazy öffentliche Ausgabe.Znalezione w 17,742 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.