Tłumaczenia na język polski:

  • wydatki publiczne   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

oeffentliche ausgabenwydatki państwowe
öffentliche Ausgabenwydatki publiczne
Öffentliche Ausgabenwydatki publiczne

Przykładowe zdania z "öffentliche Ausgabe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Konsolidierung wurde vor allem durch die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben erzielt, die von fast ‧ % des BIP ‧ auf unter ‧ % im Jahr ‧ gesenkt wurdenKluczową rolę w konsolidacji odegrało ograniczenie wydatków publicznych, które zmniejszyły się z ‧ % PKB w ‧ r. do poziomu poniżej ‧ % w ‧ r
Eine dieser Leitlinien betrifft die Notwendigkeit, den Prozess der Haushaltskonsolidierung, der charakteristisch für die Konvergenzprogramme im Rahmen des Stabilitätspakts ist, mit der Qualität der öffentlichen Ausgaben zu verbinden.Jedną z nich jest konieczność połączenia procesu konsolidacji budżetu, charakterystycznej dla programów konwergencji w ramach paktu stabilności, z jakością wydatków publicznych.
Diese Art von Flexibilität hätte unseren öffentlichen Kassen viele unnötige Ausgaben erspart.Taki rodzaj elastyczności oszczędziłby nam znacznych zbędnych wydatków publicznych.
im Zusammenhang mit der mittelfristigen Haushaltskonsolidierung und der Reform der öffentlichen Verwaltung die Anstrengungen zu verstärken, die darauf gerichtet sind, die öffentlichen Ausgaben in Bereiche zu lenken, die zur Steigerung des Wachstumspotenzials und der außenwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Portugals beitragen, und gleichzeitig die öffentlichen Gesamtausgaben streng zu kontrollierenzwiększenie – w kontekście konsolidacji budżetowej w perspektywie średnioterminowej oraz w ramach reformy administracji publicznej – wysiłków zmierzających do przekierowania wydatków publicznych na rzecz sektorów, które mogą przyczynić się do podniesienia krajowego potencjału wzrostu oraz zwiększenia konkurencyjności zewnętrznej, przy utrzymaniu ścisłej kontroli ogółu wydatków
eine Überprüfung der Zahlung der öffentlichen Ausgaben an den Begünstigten möglich istpozwala na weryfikację płatności dokonywanych w ramach wydatków publicznych na rzecz beneficjenta
Diese Erwägungen sind in Anbetracht sich ausweitender Haushaltsdefizite, steigender öffentlicher Schuldenstände und der Schwierigkeiten bei der Ausgabe von Staatsanleihen von ganz besonderer BedeutungUwarunkowania te są szczególnie istotne przy obecnym wzroście deficytów budżetowych, rosnącym poziomie długu publicznego oraz w obliczu wyzwań związanych z emisją obligacji państwowych
sonstige Ausgaben in Verbindung mit der Informationspolitik des Organs (Symposien, Seminare, Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen uswwszelkie inne wydatki wynikające z polityki informacyjnej instytucji (sympozja, seminaria, udział w wydarzeniach publicznych itp
In einem Bericht der Kommission nach Artikel ‧ c Absatz ‧ wird berücksichtigt, ob das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben für Investitionen übertrifft; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen einschlägigen Faktoren, einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts-und Haushaltslage des MitgliedstaatsSprawozdanie Komisji zgodnie z art. ‧c ust. ‧ powinno również brać pod uwagę, czy wysokość deficytu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych przekracza wysokość jego wydatków inwestycyjnych, oraz uwzględnić wszystkie pozostałe istotne czynniki, w tym średnioterminową pozycję gospodarczo-budżetową Państwa Członkowskiego
Dies sollte in der Ausrichtung der Haushaltsbeschlüsse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union zum Ausdruck kommen, insbesondere dadurch, dass die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben umgeschichtet werden, wobei die Haushaltsdisziplin nach den Verträgen und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu wahren istPowinno to być odzwierciedlone w kierunkach decyzji budżetowych na poziomie krajowym i na poziomie Unii, w szczególności poprzez restrukturyzację dochodów i wydatków publicznych, przy jednoczesnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej zgodnie z Traktatami i paktem stabilności i wzrostu
Im Hinblick auf die Erstattung ihrer Ausgaben für die öffentliche Lagerhaltung müssen die Zahlstellen gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Juni ‧ mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates hinsichtlich der Buchführung der Zahlstellen, der Ausgaben- und Einnahmenerklärungen und der Bedingungen für die Erstattung der Ausgaben im Rahmen des EGFL und des ELER in ihren Ausgabenerklärungen die Werte und Beträge aufführen, die sie in dem Monat verbucht haben, der auf den Monat folgt, in dem die Maßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung durchgeführt wurdenZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr ‧/‧ w odniesieniu do prowadzenia rachunków przez agencje płatnicze, deklarowania wydatków i dochodów oraz w odniesieniu do warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW w celu uzyskania płatności za wydatki związane ze składowaniem w magazynach państwowych, agencje płatnicze są zobowiązane uwzględnić w deklaracjach wydatków wartości i kwoty, które zaksięgowały w miesiącu następującym po okresie, którego dotyczą transakcje składowania w magazynach państwowych
Zusammenfassende Finanztabelle über die öffentlichen Strukturausgaben oder Ausgaben gleicher Art in Konvergenzziel-Regionen (in Mio. EUR, PreiseZbiorcza tebela finansowa publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych w regionach objetych celem Konwergencja (w milionach EUR, ceny na ‧ r
Die Ex-post-Kontrollen erstrecken sich jedes Kalenderjahr auf mindestens ‧ % der beihilfefähigen öffentlichen Ausgaben für Vorhaben gemäß Absatz ‧, für die die Abschlusszahlung des ELER geleistet wurdeKontrole ex post obejmują każdego roku kalendarzowego przynajmniej ‧ % kwalifikowalnych wydatków publicznych na operacje, o których mowa w ust. ‧, w odniesieniu do których dokonano ostatecznej płatności z EFRROW
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt ( Reihe S Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge ) umfasst alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM .Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego ( seria S – Ogłoszenia o przetargach ) obejmuje wszystkie 23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie .
oder zu den zuschussfähigen öffentlichen Ausgabenpublicznych wydatków kwalifikowalnych
der Ausgaben für die bezuschussten im öffentlichen Interesse durchgeführten Aussiedlungenwydatków związanych z przeniesieniem budynków gospodarskich w interesie publicznym
Sie ist deswegen fundamental, weil der Hof in einem sehr sensiblen Bereich operiert, der von den Menschen in der ganzen Europäischen Union sehr interessiert und kritisch beobachtet wird, und in dem es um Transparenz, um Genauigkeit und um die Rechtmäßigkeit der Ausgaben und der Verwaltung öffentlicher Mittel geht.Ma taki charakter, ponieważ Trybunał działa w bardzo delikatnej sferze, którą w całej Unii Europejskiej ludzie obserwują z ogromnym zainteresowaniem i której krytycznie się przyglądają, gdy chodzi o przejrzystość, rzetelność i legalność wydatków oraz o gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi.
Öffentliche Gesundheit alle Elemente im Zusammenhang mit der Gesundheit, nämlich den Gesundheitszustand einschließlich Morbidität und Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden Determinanten, den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von und den allgemeinen Zugang zu Gesundheitsversorgungsleistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalitätzdrowie publiczne oznacza wszystkie elementy związane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym zachorowalność i niepełnosprawność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, opiekę zdrowotną, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej finansowania oraz przyczyny zgonów
die geltend gemachten Ausgaben für Maßnahmen getätigt wurden, die nach den für das Jahresprogramm geltenden Kriterien zur Finanzierung ausgewählt wurden, und die Ausgaben und Maßnahmen mit den einschlägigen gemeinschaftlichen und innerstaatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere den Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen, im Einklang stehendeklarowane wydatki są zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i wspólnotowymi oraz zostały poniesione w związku z działaniami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami programu rocznego oraz odpowiednich przepisów krajowych i wspólnotowych, w szczególności przepisów dotyczących zamówień publicznych
Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben werdenwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
Dazu gehören sollen unter anderem Maßnahmen für eine effizientere und wirkungsvollere öffentlichen Verwaltung, qualitativ bessere öffentliche Ausgaben, eine solide Verwendung und stärkere Nutzung von EU-Mitteln, eine bürokratische, finanzielle und gesetzliche Entlastung der Unternehmen und die Bekämpfung der Schwarzarbeit, so dass die Steuerbasis verbreitert wirdReformy będą obejmowały środki ukierunkowane na podniesienie wydajności i skuteczności administracji publicznej, polepszenie jakości wydatków publicznych, odpowiednie wykorzystanie i rosnącą absorpcję funduszy wspólnotowych, ograniczenie obciążeń administracyjnych, podatkowych i prawnych nakładanych na przedsiębiorstwa oraz zwalczanie niezarejestrowanej pracy, poszerzając w ten sposób podstawę opodatkowania
Das Zusätzlichkeitsprinzip : Für die unter das Ziel Konvergenz fallenden Regionen prüfen Kommission und Mitgliedstaat die Höhe der öffentlichen Ausgaben .Zasada dodatkowości : w przypadku regionów kwalifi kujących się do wsparcia ze środków celu Konwergencja Komisja i państwo członkowskie określają poziom wydatków publicz nych .
Auch wenn die Kommission dem Argument Deutschlands folgen würde, wonach die Ausgaben für Sicherheit in Höhe von [...] EUR in den öffentlichen Aufgabenbereich fielen und somit nicht in die Berechnung für die Südbahn einfließen dürften, bliebe dennoch ein erhebliches Cashflow-Defizit von [...] EUR bestehenNawet jeśli Komisja podzieliłaby argumentację Niemiec, zgodnie z którą wydatki na środki bezpieczeństwa w wysokości [...] EUR wchodzą w zakres działań publicznych i tym samym nie zaliczają się do obliczenia kosztów związanych z pasem południowym, wciąż pozostaje znaczny deficyt związany z przepływami środków w wysokości [...] EUR
Allerdings wurden die durch die unerwartet niedrigen Zinsausgaben im Jahr ‧ frei werdenden Mittel teilweise verwendet, um andere, nicht im Haushalt eingeplante öffentliche Ausgaben zu bestreiten, was deutlich macht, dass die Obergrenzen für die verschiedenen Ausgabenposten verbindlicher gestaltet werden müssenNiemniej jednak niektóre zasoby finansowe, które zostały odblokowane dzięki niższym od przewidywanych wydatkom z tytułu odsetek w ‧ r., zostały wykorzystane do sfinansowania innych nieprzewidzianych w budżecie wydatków publicznych, wskazują na potrzebę zastosowania jeszcze bardziej wiążących pułapów określonych pozycji wydatków
Der zweite Kontrast besteht zwischen den Bereichen wirtschaftspolitische Steuerung auf der einen Seite und öffentliche Ausgaben auf der anderen.Sprzeczność druga istnieje między kwestią zarządzania gospodarczego, z jednej strony, a kwestią wydatków publicznych, z drugiej.
die Qualität der öffentlichen Finanzen im Einklang mit dem Programm zu verbessern und dazu insbesondere die Effizienz und Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben in den verschiedenen Bereichen staatlichen Handelns zu verbessern; das Problem defizitärer staatlicher Unternehmen entschieden anzugehen und bei der Bewertung der haushaltspolitischen Tragfähigkeit die mit öffentlich-privaten Partnerschaften verbundenen Zahlungsverpflichtungen und Risiken zu berücksichtigenpoprawy jakości finansów publicznych zgodnie z kierunkami przewidzianymi w programie, w szczególności przez zwiększenie wydajności i skuteczności wydatków publicznych w różnych obszarach działalności organów publicznych; zdecydowanego zajęcia się sytuacją przynoszących straty przedsiębiorstw państwowych; uwzględnienia przy określaniu stanu stabilności budżetowej zobowiązań dotyczących wydatków wynikających z partnerstw publiczno-prywatnych oraz związanych z tymi partnerstwami zagrożeń
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53873 zdań frazy öffentliche Ausgabe.Znalezione w 9,424 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.