Tłumaczenia na język polski:

  • klawiatura ekranowa   

Przykładowe zdania z "softwarová klávesnice", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pane předsedající, když se setkávám se svými voliči, popisuji často tento orgán jako počítač, přičemž členské státy tvoří hardware, Komise představuje software, Parlament je nejspíše klávesnicí umožňující vzájemně reagovat a v tomto smyslu by Účetní dvůr byl jistě kontrolním panelem počítače.Panie przewodniczący! Gdy spotykam się z wyborcami często opisuję tę instytucję jako komputer, w którym państwa członkowskie dostarczają sprzęt, Komisja zapewnia oprogramowanie, Parlament jest prawdopodobnie klawiaturą służącą do tego, aby wchodzić w interakcje; idąc tym tokiem rozumowania - kontrola Trybunału Obrachunkowego to z pewnością panel sterowania komputera.
Elektronická zařízení, jako jsou osobní počítače a herní konzole používané pro přístup k interaktivnímu softwaru a jejich příslušná periferní zařízení, pokud tato elektronická zařízení a příslušná periferní zařízení nejsou zvláště navržena pro děti a zaměřena na děti a nemají vlastní herní hodnotu, jako např. speciálně navržené osobní počítače, klávesnice, pákové ovladače (joysticky) a volantySprzęt elektroniczny, taki jak komputery osobiste oraz konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie i związane z nimi urządzenia peryferyjne, o ile ten sprzęt elektroniczny lub związane z nimi urządzenia peryferyjne nie są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone dla dzieci i same w sobie nie mają wartości zabawowej, takie jak specjalnie zaprojektowane komputery osobiste, klawiatury, dżojstiki lub kierownice
Rozložení klávesnice Zde je možné vybrat rozvržení a model klávesnice. Model odpovídá typu klávesnice, která je připojená k vašemu počítači. Rozložení klávesnice pak definuje, co která klávesa dělá, a může být rozdílné pro různé zeměUkład i model klawiatury Można tu wybrać układ i model klawiatury. ' Model ' odnosi się do typu podłączonej do komputera klawiatury, natomiast układ określa " co robi każdy klawisz " i może być różny w różnych krajach
Je-li tato volba podporována, tak umožní nastavení stavu numerické klávesnice po startu KDE. Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí numerické klávesnice, nebo můžete zvolit, aby se numerická klávesnice nenastavovala prostřednictvím KDEJeśli obsługiwana, ta opcja pozwala ustawić stan NumLock po starcie KDE. Można włączyć i wyłączyć NumLock albo zdecydować, że KDE ma nie ustawiać tego stanu
V případě jakýchkoli změn softwaru nebo určitých druhů softwaru, např. COTS, nevývojového softwaru nebo dříve používaného softwaru, na nějž nelze použít některé z požadavků čl. ‧ odst. ‧ písm. d) nebo e) nebo čl. ‧ odst. ‧, ‧, ‧ nebo ‧, organizace zajistí, aby systém zajištění bezpečnosti softwaru poskytoval pomocí jiných prostředků vybraných a odsouhlasených vnitrostátním dozorovým orgánem stejnou úroveň jistoty jako příslušná úroveň zajištění softwaru v případě, že je definovanáOdnośnie do zmian w oprogramowaniu lub w szczególnych rodzajach oprogramowania, takich jak COTS, oprogramowanie istniejące lub oprogramowanie poprzednio użytkowane, w odniesieniu do których nie można stosować pewnych wymagań określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. d) lub e) lub w art. ‧ ust. ‧, ‧, ‧ lub ‧, instytucja czuwa, aby system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania zapewniał, poprzez zastosowanie innych środków wybranych i uzgodnionych z krajowym organem nadzorującym, poziom ufności odpowiadający właściwemu poziomowi bezpieczeństwa oprogramowania, jeśli takowy ustalono
Chyba při čtení rozložení klávesnice! Můžete zvolit jiné rozložení klávesnice v dialogovém okně NastaveníBłąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia '
Pohybovat & myší pomocí klávesnice (použitím numerické klávesnicePrzesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej
Zde si můžete zvolit variantu svých dalších rozložení klávesnice. Taková varianta obyčejně obsahuje různé klávesové mapy pro stejný jazyk. Například ukrajinská klávesnice obsahuje ‧ různé varianty: " basic ", " winkeys " (jako ve Windows), " typewriter " (jako na psacím stroji) a " phonetic " (podle výslovnostiMożna tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
V průběhu šetření Komise se dále ukázalo, že nejlepší či specializovaná softwarová řešení, včetně externího poskytování služeb týkajících se softwaru pro lidské zdroje, služeb v oblasti integrace systému a existujícího softwaru (který má zákazník již nainstalován), nepředstavují omezení hospodářské soutěže v souvislosti s malým, ale nikoli přechodným zvýšením ceny sofistikovaného softwaru, takže veškeré tyto produkty a služby nejsou součástí relevantních trhůDochodzenie Komisji wykazało dalej, że oprogramowanie najlepsze w swojej klasie, usługi outsourcingu oprogramowania HR, usługi w zakresie integracji systemów oraz oprogramowanie już zainstalowane u klientów nie stanowią konkurencji, która ograniczałaby niewielki, lecz trwały wzrost ceny oprogramowania zaawansowanego, a zatem wszystkie wymienione produkty i usługi nie należą do właściwych w tym przypadku rynków
nepovinně) podíl zakoupených balíků softwaru a individuálně přizpůsobeného softwaru (firemního softwaru, softwaru pro produktivitu a licenčních služeb) zahrnutý do rozvahy (investicenieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie zakupów pakietów oprogramowania oraz zindywidualizowanego oprogramowania (oprogramowanie biznesowe i biurowe oraz usługi licencyjne) (inwestycje
správným a úplným ověřením softwaru EATMN se rozumí všechny požadavky na bezpečnost softwaru, které správně stanoví, co vyžaduje postup pro posuzování a zmírňování rizika od prvků softwaru, a jejich zavedení prokazatelně dosahuje požadované úrovně bezpečnosti softwarupoprawna i kompletna weryfikacja oprogramowania EATMN oznacza wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, które prawidłowo wskazują, jakie warunki muszą być spełnione przez składnik oprogramowania w ramach oceny i ograniczania ryzyka, oraz że spełnienie tych wymagań jest potwierdzone na poziomie wymaganym dla bezpieczeństwa oprogramowania
Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti softwaru, který by měly splnit funkční systémy obsahující software, je snížení rizik spojených s používáním softwaru v systémech evropské sítě pro řízení letového provozu (software EATMN) na přijatelnou úroveňZasadniczym celem w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, jaki należy spełnić w odniesieniu do systemów funkcjonalnych obejmujących oprogramowanie, jest zapewnienie ograniczenia do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wykorzystaniem oprogramowania w Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (oprogramowanie EATMN
složkami softwaru se rozumí moduly, které lze instalovat nebo kombinovat s jinými opakovaně využitelnými softwarovými moduly k vytvoření softwarové aplikace podle požadavků zákazníkaskładniki oprogramowania oznaczają moduł oprogramowania, który może być zainstalowany lub połączony z innymi modułami w celu stworzenia aplikacji oprogramowania zgodnej z potrzebami klienta
reakční dobou softwaru se rozumí čas, během něhož má software reagovat na dané vstupy nebo periodické události a/nebo výkon softwaru z hlediska transakcí nebo zpráv zpracovaných za jednotku časuczas reakcji oprogramowania oznacza czas, w jakim oprogramowanie reaguje na wprowadzone dane lub okresowo przeprowadzane operacje, i/lub działanie oprogramowania w zakresie transakcji lub wiadomości przetworzonych w jednostce czasu
podporuje vývoj softwarového rádia (Software Defined Radio), na němž spolupracují Komise a Evropská obranná agentura; konstatuje, že softwarové rádio přispěje k lepší interoperabilitě pozemní části telekomunikačních systémůpopiera wspólne prace nad radiem programowalnym (Software-Defined Radio- SDR), prowadzone przez Komisję i Europejską Agencję Obrony; zwraca uwagę, że SDR przyczyni się do lepszej interoperacyjności naziemnego segmentu systemów telekomunikacyjnych
Software, technologie grid computing, bezpečnost a spolehlivost: dynamický, přizpůsobivý, spolehlivý a důvěryhodný software a služby, platformy pro software a služby, komplexní systémy a nové struktury zpracování, včetně jejich poskytnutí jako užitečného zdrojeOprogramowanie, siatki obliczeniowe, bezpieczeństwo i niezawodność: dynamiczne, adaptacyjne, niezawodne i godne zaufania oprogramowanie i usługi, platformy dla oprogramowania i usług, systemy złożone oraz nowe architektury przetwarzania, w tym udostępnianie ich jako programów użytkowych
Úroveň zajištění softwaru musí odpovídat nárokům na zajištění softwaru podle kritičnosti softwaru EATMN v souladu se schématem pro klasifikaci závažnosti stanoveným v příloze ‧ oddílu ‧ bodu ‧.‧.‧ nařízení (ES) č. ‧/‧, v kombinaci s pravděpodobností výskytu určitého nepříznivého účinkuPoziom gwarantowania oprogramowania określa relację między poziomem rygorystyczności poszczególnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa a stopniem krytyczności oprogramowania EATMN z zastosowaniem schematu klasyfikacji stopnia ciężkości, o którym mowa w sekcji ‧ punktu ‧.‧.‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w powiązaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia określonych skutków negatywnych
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atdŚrodki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd
technické a logistické podpory a vzdělávání a jiné obecné činnosti týkající se počítačového hardwaru a softwaru, vzdělávání ve všeobecných informačních technologiích, předplatného technické dokumentace v tištěné nebo elektronické formě atd., služeb externích provozních zaměstnanců, technických servisních středisek, členství v mezinárodních organizacích atd., studií týkajících se bezpečnostních aspektů a kontrol jakosti hardwaru a softwaru informačních technologií, nákladů na využití, údržbu a rozvoj softwaru a realizaci projektů v oblasti informačních technologiíwsparcia technicznego i logistycznego oraz szkoleń i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., badań dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych
podniku ILOG: vývoj, výroba a uvádění na trh softwaru pro řízení obchodních pravidel (tzv. business pravidel), optimalizačního softwaru, vizualizačního softwaru a aplikací pro řízení zásobovacích řetězcůw przypadku ILOG: opracowywanie, produkcja oraz wprowadzanie na rynek oprogramowania do zarządzania regułami biznesowymi, oprogramowania do optymalizacji i oprogramowania do wizualizacji oraz programy użytkowe do zarządzania łańcuchem dostaw
Sofistikovaný aplikační software pro oblast systémů finančního řízení a lidských zdrojů slouží potřebám velkých společností se složitou strukturou, které potřebují software a příslušné služby na zvláště vysoké úrovni, pokud jde, mimo jiné, o jejich rozšiřitelnost, schopnost nastavení (konfigurace), sofistikovanost, stanovení ceny, spolehlivost a kvalitu softwaru a uznávanou značku prodávajícíhoZaawansowane aplikacje FMS i HR przeznaczone są na potrzeby dużych i złożonych przedsiębiorstw, które wymagają oprogramowania i towarzyszących mu usług o szczególnie wysokim standardzie pod względem między innymi skalowalności, konfigurowalności, zaawansowania, ceny, niezawodności i jakości oprogramowania oraz uznanej marki sprzedającego
Kdykoli má organizace zavést postup pro posuzování a zmírňování rizika v souladu s platnými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, určí a zavede systém zajištění bezpečnosti softwaru, který se bude zabývat konkrétními aspekty týkajícími se softwaru EATMN, včetně všech provozních změn softwaru on-line, jako je přepnutí nebo výměna za provozuJeśli instytucja zobowiązana jest do wdrożenia procesu oceny i ograniczania ryzyka zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym lub krajowym, definiuje ona i wdraża system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania, dotyczący konkretnie kwestii związanych z oprogramowaniem EATMN, włączając w to wszystkie działania operacyjne on-line, a w szczególności szybkie przejście lub zamianę urządzeń w czasie pracy
technické a logistické podpory, školicích a jiných činností všeobecného zájmu, které souvisejí s počítačovým zařízením a softwarem, všeobecné školení práce na počítači, předplatné technické dokumentace v tištěné nebo elektronické podobě atd., externí provozní personál, kancelářské služby, platby mezinárodním organizacím atd., studie o zajištění bezpečnosti a kvality související s počítačovým zařízením a softwarem, náklady na provoz, údržbu, udržování a rozvoj softwaru a realizaci počítačových projektůwsparcia technicznego i logistycznego oraz szkoleń i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., badań dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych
V této skupině s omezenou volbou by po fúzi mimo jiné zůstali odběratelé, kterým nevyhovuje jeden z obou produktů; odběratelé, kteří dávají přednost tomu používat software společně s databází, kterou nevyrábí společnost Oracle; odběratelé, kteří by rádi ukončili své vztahy s jednou z obou společností; odběratelé, kteří nechtějí být závislí na jediném dodavateli, a proto raději nakupují software pro systémy finančního řízení a lidské zdroje od dvou různých dodavatelů, a odběratelé, kteří nechtějí mít software i databázi od téhož dodavateleGrupa o ograniczonym wyborze po połączeniu obejmuje między innymi klientów, którzy stwierdzą, że żaden z tych dwóch produktów nie odpowiada ich potrzebom; klientów, którzy wolą, aby ich oprogramowanie działało na bazie danych dostawcy innego niż Oracle; klientów, którzy chcieliby zakończyć swoje stosunki z jednym z tych dwóch podmiotów; klientów, którzy aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy woleliby zakupić swoje oprogramowanie FMS i HR od dwóch różnych dostawców; oraz klientów, którzy woleliby nie nabywać licencji zarówno na oprogramowanie, jak i na bazę danych od tego samego dostawcy
technická a logistická podpora a vzdělávání a jiné obecné činnosti týkající se počítačového hardwaru a softwaru, vzdělávání ve všeobecných informačních technologiích, předplatné technické dokumentace v tištěné nebo elektronické formě atd., služby externích provozních pracovníků, technická servisní střediska, členství v mezinárodních organizacích atd., studie týkající se bezpečnostních aspektů a kontrol jakosti hardwaru a softwaru informačních technologií, náklady na využití, údržbu a rozvoj softwaru a realizaci projektů v oblasti informačních technologiíwsparcia technicznego i logistycznego oraz szkoleń i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w organizacjach międzynarodowych itp., badań dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1745 zdań frazy softwarová klávesnice.Znalezione w 4,909 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.